Rosse Grutto

De rosse grutto, Limosa lapponica, is een vogel uit de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae) van de orde steltloperachtigen (Charadriiformes).

 

    Nieuw

    Gierzwaluw Gierzwaluw Gierzwaluw Blauwe reiger Icarusblauwtje Muskuskaasjeskruid Crocosmia 'Lucifer' (C. masoniorum x paniculata) Moerasrolklaver P7170083ws P7110063ws P7110064ws P7110015ws P7110022ws P7090247ws P7090237ws P7090227ws P7090201ws P7090181ws